ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2008

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2008 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "Self-reliance in Fisheries Extension Concepts: What and How", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 104-112
2008 exMinea Mao, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, "The Adoption of the System of Rice Intensification (SRI) in Tram Kak District,Takeo Province,Cambodia: The Case Study of Leading Farmers", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 303-316
Publish Year National Journal 4
2008 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีและวิธีการ"การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์"", วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 54-58
2008 exอนงนิตย์ ใจเกลี้ยง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่า ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 153-162
2008 exเปรมกมล นิยม, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้กากผงชูรสเป็นปุ๋ยในการปลูกอ้อย จังหวัดกำแพงเพชร ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 163-170
2008 exประนอม สิมละคร, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีการกรีดยางกับสภาพหน้ากรีดเสียหายของสวนยางพ้นสงเคราะห์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 293-302

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2008 inดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, อาจารย์, exSantirat Nansaarng, exYannapat Sihamongkol, exRujira Wattanakul, "The Study of Status, Needs and Problems of Online Lessons, Industrial Technology, Rajamangala University of Technology Isan ", EDU-COM 2008 (Internatinal Conference), 19 - 21 พฤศจิกายน 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, อาจารย์, exSantirat Nansaarng, exSittichai Kaewkuekool, exSurachai Lempan, "Computer Instructional Package for Drawing 2 Dimension Subject Using AutoCAD 2008 Program ", EDU-COM 2008 (Internatinal Conference), 19 - 21 พฤศจิกายน 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, อาจารย์, exSantirat Nansaarng, exSuthipong Sopha, "Teaching Metallographic by Integration Computer Instruction Package and Metallographic Standard Specimens", EDU-COM 2008 (Internatinal Conference), 19 - 21 พฤศจิกายน 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2008 inดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, "การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพและการบรรจุของผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, อาจารย์, exสันติรัฐ นันสะอาง, exอนุชา วัฒนาภา, "บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเพื่อการสอนกรรมวิธีการผลิตเหล็ก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจุไรวรรณ จันละมูล, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ, อาจารย์, "การสร้างกระบวนการจัดการขยะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในเขตตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exน้ำฝน อินทนี, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ, อาจารย์, "โปรแกรมการฝึกอบรมเรื่องการจัดการขยะสำหรับผู้นำชุมชนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลกะหล่ำ 8 ชนิดโดยใช้อุณหภูมิคงที่ 25OC และ อุณหภูมิสลับ 20/30C ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 2, 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2008]