Person Image

  Education

  • กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย, 2545
  • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ไทย, 2535
  • ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2529
  • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, ไทย, 2538
  • กษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  : สภาพการเลี้ยงสุกรAdoptionagricultural extensionAgri-tourismattitudes and practicesBeauveria bassianabeauveria bassiasnabeef cattlebehaviorBrown Planthoppercasavacervical screeningCommunity Rice CenterCommunity Rice Centerconsumerconversioneconomic aspectsenvironmental conditionsfarmerfarmer'opinionfarmers’ opinionFruitFarmersjasmine rice production systemKasetsart University.Key words: Learning EnvironmentknowledgeMonosodium Glutamate By-productMuaklek Dairy CooperativeMueang Phetchaburi DistrictNakhon Pathom ProvinceNakhon Si ThammaratNong Sua Districtopinionorchidorganic productsPangolaPhetchaburi ProvincePhetchsairung Rose AppleProblemsRayongProvinceRice Seed Production and DistributionSai noi Floting Marketsatisfactionsmart farmerSugarcaneTapping Panel Damage ConditionTapping Technology Applicationthe Faculty of AgricultureTourist ’ s opinionUthaithani Province ความคิดเห็นUthaithani Province ความคิดเห็นของเกษตรกรvillage healthการจัดการขยะการใช้แตนเบียนการดำเนินธุรกิจการตรวจคัดกรองการถ่ายทอดความรู้การไถกลบตอซัง-ฟางข้าวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมการทำสวนยางพาราการปฏิบัติการประกอบอาชีพการปรับปรุงบำรุงดินการปลูกข้าวการปลูกปาล์มน้ำมันการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการผลิตข้าวการผสมเกสรการผสมเกสรปาล์มการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อมกำจัดเกษตรกรเกษตรกรปราดเปรื่องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกษตรการปราดเปรี่องข้าวคณะเกษตรความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชนความพึงพอใจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวความรู้ความรู้ ดูแล รักษา ผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำบัด เกษตรกร โรคมะเร็งความรู้ ดูแลรักษาตนเอง หลังการผ่าตัด เคมีบำบัด โรคมะเร็งเต้านมความสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุทัยธานีจัดการขยะฐานเรียนรู้ชุมชนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมะพร้าวระบบการผลิตข้าวหอมมะลิส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมสภาพทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมชุมชนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะ

  Interest

  เทคโนโลยีการศึกษา, ส่งเสริมการเกษตร และ นิเทศศาสตร์เกษตร

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2563 - มี.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • ธ.ค. 2558 - ก.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องตลาดน้ำบางขาม ชั้น 1 อาคารวัดคุ้งท่าเลา
   • ห้องศุนย์การเรียนรู้ ชั้น ล่าง อาคารฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อ.ศรีประจันต์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Knowledge, attitudes and practices regarding cervical cancer screening among village health volunteersSrisuwan S., Puapornpong P., Srisuwan S., Bhamarapravatana K., Suwannarurk K.2015Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  16(7),pp. 2895-2898
  9