ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2012

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2012 exEgge, M., inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Factors affecting the adoption of improved sorghum varieties in Awbare district of Somali regional state, Ethiopia", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 152-160
2012 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "Using SWOT Analysis to Identify Co-management Schemes that Enhance the Livelihoods of Small-scale Fishers", Fish for the People, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 35-39
2012 inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exEkasit Wattanapreechanon, "Development of Soilless Culture for Crop Production in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 475-485
Publish Year National Journal 5
2012 inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, "ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร: กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด", วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 21-28
2012 inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทัตตา ชุมพร, "สภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 577-580
2012 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exไพลิน สุวรรณธาดา, "ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ e-Extension เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", Journal of agricultural extension and communication, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 47-54
2012 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exศักดิเดชน์ วงศ์นาม, "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีต่อรูปแบบการใช้ e-Extension เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", Journal of agricultural extension and communication, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 55-66
2012 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 618-620

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exนส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "Agricultural Extension in Thailand Based upon Viewpoints of an Innovative Thinker: Prof. Rapee SAGARIK", the 2012 International Symposium on Agricultural Education for Sustainable Development (Ag-ESD), 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2012, Ibaraki-ken ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2012 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพของนิสิตบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทัตตา ชุมพร, "สภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 6 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแพทย์หญิงสิริวรรณ ศรีสุวรรณ, "ความรู้และการดูแลรักษาตนเอง หลังการผ่าตัด และเคมีบำบัด ของเกษตรกรผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม", การประชุมวิชาการระดับชาติ"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 6, 29 - 30 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเว็บไซท์เพื่อสนับสนุน e - Extension ในงานส่งเสริมการเกษตร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2012]