ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2019

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2019 exณัฐพล เดชภูมี, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมพล จตุพร, exสุพัฒน์ ทองแก้ว, "FACTORS AFFECTING THE PRODUCTION OF EXPORT QUALITY DURIANS BY FARMERS IN CHANTHABURI PROVINCE, THAILAND", Journal of Sustainability Science and Management., ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, หน้า 94-105
Publish Year National Journal 25
2019 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019
2019 exฉัตรสุดา จตุวรรณกุล, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ผ่านทางตลาดสินค้าออนไลน์", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 335-346
2019 exนางสาวกรกต มรรคสมุทร, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อำเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 549-558
2019 exนางสาวกฤติยา เรืองอาจ, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยของเกษตรกร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 715-726
2019 exนางสาวจุฑามาศ คนไทย, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการการผลิตผักตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) ของเกษตรกร ในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 727-738
2019 exวรรณพร อยู่มั่นคง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 144-153
2019 inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริพร หลำวรรณะ, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 394-404
2019 exมัลลิกา นนท์มุด, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, exธวัชชัย พินิจใหม่, "ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 61-68
2019 exนางสาวณิชากร เหรียญรัตน์ , inนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, inดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, อาจารย์, "ความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา บ้านหอมชื่น อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี", วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 125-140
2019 exนางสาวศศินะ โกไศยานนท์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของผแู้ทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 17, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-9
2019 exพัฒน์รพี สืบขจร, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exศิรส ทองเชื้อ, "รูปแบบการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต้นแบบประเทศไทย", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 342-354
2019 exชัยยุทธ แม้นสมุทร, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนันทภพ ชลเขตต์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของหมอดินอาสาในการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 507-518
2019 exชุลีวรรณ วิชิต, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ ทองแก้ว, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 703-712
2019 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร ช่วยเมือง, "รูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์กรอจัฉริยะสำหรับวิสาหกจิชมุชนเกษตรรุ่นใหม่", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 1067-1076
2019 exนิลาวัลย์ อินทคง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 87-96
2019 exสุวพัชร์ วิเศษสันติกุล, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางนวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 64-77
2019 exคริษฐา สุนทรีรัตน์, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจใช้แตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 51-63
2019 ex วรรณพรรณ จันลาภา, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 110-121
2019 exธีร์ธนัตถ์ ภาสภิรมย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักสดที่ร้านค้าในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 713-718
2019 exธิปไตย สว่างไสว, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 156-166
2019 exกัลยรัตน์ สอาดนัก, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นที่มีต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 369-380
2019 exนางสาวรัตมณี นาคคล้าย, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตมะยงชิดนครนายกของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 228-238
2019 exนายมนัสวิน ตันวีนุกูล, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 299-308
2019 exมนัสวิน ตันวีนุกูล, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตมะพร้าวน้าหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกรอ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 299-308
2019 exสุธิตรา ศรีทิม, inนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, exประเดิม ฉ่ำใจ, inดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, อาจารย์, "แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดเกษตรย้อนยุคบ้านระจัน ตําาบลบางระจัน อําาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี", วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 166-177

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2019 exณัฐนันท์ วรสุข, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exสุริยา ปิยะผดุงกิจ, exจุรีรัตน์ กิตสมพร, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Using InterProfessional Collaborative Competency Development Model of Undergraduate Students", The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 : Synergy and Reform for Better Health , 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2019 exอารีญา, inนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, inดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, อาจารย์, "แรงจูงใจในการปลูกหญ้าสนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562, 26 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายธวัชชัย พินิจใหม่, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำระบบการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน(CSA)ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 48, 13 มิถุนายน 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exนายกันตวัฒน์ ไชยวุฒิ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "การตัดสินใจปลูกมะดันของเกษตรกรจังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการระดับชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exนายชาญณรงค์ เป็งเรือน, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกแห้วสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, inดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, อาจารย์, exอ.ดร.สมชาย เจือจาน, exอ.ดร.โสรฌา เครือเมฆ, exอ.ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน, exอ.จินตนา สินธุสุวรรณ์, exอ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ, "การเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", การประชมุวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exวลัยกร นครไธสง, ex ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในระบบการปลูกข้าวหอมมะลิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exณัฐชา อิสระกุล, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 กุมภาพันธ์ 2019 - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาววลัยกร, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในระบบการปลูกข้าวหอมมะลิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 16, 5 - 6 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2019]