ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2010

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2010 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, exนาง พนิตนาฏ วีระวัฒน์, "Selection of the Appropriate Extension Methods for Small-Scale Fishers", Fish for the People, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 39-42
2010 exTeshome Walle, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Comparison Between Economic Changes and Satisfaction on Social Services of Resettlers under Resettlement Program in Amhara Region, Ethiopia", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 458-471
2010 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exนันทกา แสงจันทร์, exกฤษณะ ภานุวาส, "หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภูมิปัญญาเกษตรกรในภาคตะวันตก ประเทศไทย", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 173-180
2010 exChalermpon Jatuporn, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Does a long-run relationship exist between agriculture and economic development in Thailand?", International Journal of Economics and Finance, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2010 - มกราคม 2011
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร:กรณ๊ศึกษานิสิตบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01001591 (ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร) ภาคต้นปีการศึกษา 2552", วารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Journal of Agricultural Extension and Communication), ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010
2010 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3-1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 141-144

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 exAlasow, M.A., inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "People attitude towards telecenter utilization in Roi Et Province of Thailand", ICEMT 2010 - 2010 International Conference on Education and Management Technology, Proceedings, 2 พฤศจิกายน 2010
Publish Year National Conference 4
2010 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครั้งที่ 4, 23 กรกฎาคม - 23 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวโน้มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตรของสถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, exธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ์, "ผลของรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่องยิ่งด้วยบิตุรงค์ และหมอกสลายที่ปลายฟ้า", การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553, 26 - 27 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exสหชาติ เลิศศิริเภสัช, exนพกาญจน์ สกลสนธิเศรษฐ์, exสุธีรนันท์ จันทร์ทับ, exไพลิน สุวรรณดารา, exสุภาวดี แหยมคง, exณพัชร ประทุมพงษ์, exสิรินาฏ เทพหิรัญโญ, exศักดิเดชน์ วงศ์นาม, exอรรถพล กวีกิจบัณฑิต, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2010]