ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2020

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2020 exผศ.ดร.เฉลิมพล จตุพร, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exดร.ศิรส ทองเชื้อ, exดร.วสุ สุวรรณวิหค, exดร.สุพัฒน์ ทองแก้ว, "Forecasting import demand of table grapes: Empirical evidence from Thailand", Asian Journal of Agriculture and Rural Development , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2020, หน้า 578-586
2020 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐชา อิสระกุล, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "FACTORS AFFECTING SOCIAL MEDIA LITERACY OF FARMERS IN THAILAND", The Turkish Online Journal of Educational Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ special , พฤศจิกายน 2020, หน้า 143-149
Publish Year National Journal 10
2020 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร ช่วยเมือง, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 34-41
2020 exธัญญาลักษณ์ ศรีโชค, exเฉลิมพล จตุพร, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 60-71
2020 exนางสาวจุฑามาศ คมประมูล, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 226-234
2020 exสินีนาฎ จำนงค์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนปาลม์น้ำมันตามมาตรฐานการผลิตปาลม์ น้ำมันอย่างยั่งยืน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 408-416
2020 exกนกพร ทองรอด, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการรับบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 555-562
2020 inดร.ปรีดา สามงามยา, อาจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 190-200
2020 exเพ็ญนิสา ยิ่งยวด, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, inดร.ปรีดา สามงามยา, อาจารย์, "การมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
2020 exนายปรัชญา ปุญญาสาสน์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 45-54
2020 exทศพร แสนประเสริฐ, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 248-258
2020 exนางสาวมาลินี หนูงาม, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 209-220

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2020 exพชรธิดา ชมภูทา, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ของเกษตรกรในการผลิตชาภายใต้มูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7, 14 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exบงกฤช จันทรารัตนสกุล, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7, 14 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายณรงศักดิ์ เป็งธรรม, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปประเภทชาเขียวพร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2020]