ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2016

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2016 exDr.Chalermpon Jatuporn, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWanvilai Chulaphan, exSupajit Sriariyawat, "Assessing the Impact of Exchange Rate on Major Agricultural Export Commodities of Thailand", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 793-782
2016 exPeiris, H., inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "Effects of Thailand and Sri Lanka agronomic practices on mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) production in rice-based cropping system", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, มกราคม 2016, หน้า 286-290
Publish Year National Journal 11
2016 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สุนันทา สุขเจริญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจซึ้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด", Agricultural Science Journal, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 7-18
2016 exกิตติณัฎฐ์ จิตต์อาจหาญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 47-56
2016 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exกิตติพันธ์ หันสมร, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำสวนทุเรียนเมืองนนท์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 202-208
2016 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีึความสัมพันธ์กับความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 615-622
2016 exนางสาวนฤมล แน่นหนา, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการความรู้การผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 59-66
2016 inดร.เฉลิมพล จตุพร, อาจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออกยางพาราของประเทศไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 219-228
2016 exอ.ดร.เฉลิมพล จตุพร, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านราคาในตลาดยางพาราของประเทศไทย", RMUTT Global Business and Economics Review, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-10
2016 exพิชญา สาระรักษ์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุรินทร์ นิยามางกูร, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปลูกทุเรียนของเกษตรกร ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 201-212
2016 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปวีณสมร ดีมงคล, "ความคิดเห็นต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 15-20
2016 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการส่งเสริมการเกษตร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 601-604
2016 inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, "สมรรถนะของครูและบุคลากร กศน.ตำบล ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 182-189

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2016 exนางสาวศิรารัตน์ จิตรกอบแก้ว, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Satisfaction of students towards Salapao Corn milk Cream and Pumpkin Cream Fillings", The International Conference on the 6th KU-UT Symposium 2016 on “Environmentally Friendly Agriculture and Food Innovative Technologies”, 25 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ
2016 exนางสาวณัฐชนันท์ ศรีสุข, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Satisfaction of Students towards GABA Ice Cream with Vanilla and Chocolate Favors", The International Conference on the 6th KU-UT Symposium 2016 on “Environmentally Friendly Agriculture and Food Innovative Technologies”, 25 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ
2016 exนางสาวนภัสร เอนกบุญ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Opinion of farmers Toward Pak-Wanpa (Melientha suavis Pierre.)Cultivation in Nongbua Sub-district, Ban Moo District Saraburi Province", KU-UT Student Symposium 2016, 25 กุมภาพันธ์ 2016, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายวชิระ น้อยนารถ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Related to Purchasing Decision towards Pesticide Free Agricultural Products ofConsumers, Golden Place Shop, Kasetsart University Branch", KU-UT Student Symposium 2016, 25 กุมภาพันธ์ 2016, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2016 exสุรัต อัตตะ, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเกษตรและอาหารในโครงการคมชัดลึกฝึกอาชีพ ปี 2558", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exนาย ภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า, "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวิชา 01001311 ภาคต้นปีการศึกษา 2557", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่54 ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ. 2559, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exปภัสธนันท์ พิทยธีราพงศ์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรัชกร กุลเสวต, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving Communication for Development of the White Game Shop for Youth Programme", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 “สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม” , 1 - 27 มีนาคม 2016, จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exวิษณุ สุขบำเพิง, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสงเคราะห์ปลูกแทนของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exนางสาวอุไรวรรณ นุชพินิจ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Knowledge and Media Exposure of Consumer towards Genetically Modified (GM) Food in Pathumwan District, Bangkok", The 54th Kasetsart University Annual Conference, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวัลลภา ชัยมาต, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการไถกลบตอซัง-ฟางข้าว เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร , 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสถาพร แสนละเอียด , inดร.พรเทพ รัตนตรัยภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในแรงจูงใจของการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่", ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559, 24 - 25 กันยายน 2016, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exธนภรณ์ นาหลวง, inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบงานบัญชีแบบแชร์เซอร์วิส", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (STCCON 2016) หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development), 11 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวฐิติวรรณ อินสาย, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8 - 9 ธันวาคม 2016, บางประอิน พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 exนางสาวนฤมล รุ่งแผน, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการสุกรขุนจ้างเลี้ยงกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2016]