ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2009 exธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในการเลี้ยงโคนม", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 39-47
2009 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Adapting the Target Category Approach in Fisheries Extension Work: Advantages and Disadvantages", Fish for the People, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 36-40
2009 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส. นันทกา แสงจันทร์, exนาย กฤษณะ ภานุวาส, "หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภูมิปัญญาเกษตรกรไทยในภาคตะวันตก", Journal of Developments in Sustainable Agriculture (ONLINE), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 173-180
2009 exPhonglertrit, T., inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Farmers adoption on the application of natural rubber mats for dairy farming", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 39-47
2009 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.พันธ์จิตต์ พรประทานสมบัติ, exนส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "Principal Thoughts and Practices on Debt Solutions for Farmers in the Western Region of Thailand", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 173-180
Publish Year National Journal 10
2009 exนพรัตน์ อินศร, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์บานชื่นเลื้อยโดยใช้รังสีแกมมา", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 109-116
2009 exมาตุวรรณ บณยัษเฐียร, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสายพันธุ์และถ่ายทอดลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันสู่พริกประดับที่ผลไม่มีรสเผ็ด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 167-174
2009 exทรงศักดิ์ เทพหนู, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 257-264
2009 exเชิดศักดิ์ จุลละโพธิ, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 265-274
2009 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exศิติภา นักขัตระ, exสาวิตรี รังสิภัทร์, "การให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมการเกษตรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของกรมพัฒนาที่ดิน", วารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Journal of Agricultural Extension and Communication), ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 30-39
2009 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exอุดม เจริญจิตรโสภณ, "ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร", วารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Journal of Agricultural Extension and Communication), ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 40-51
2009 inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, "แหล่งข่าวสารและช่องทางการสื่อสารในการผลิตยางพารา ของเกษตรกรสวนยางขนาดเล็กจังหวัดสงขลา", Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2009, หน้า 233-247
2009 inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลในการยอมรับวิธีการปฏิบัติในการผลิตยางพาราของเกษตรกรสวนยางขนาดเล็ก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา", Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ), ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 130-139
2009 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "M@xlearn ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง", วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 71, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 33-39
2009 exนายณัฐวุฒิ นวลกุล, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, exรศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, "การยอมรับการใช้ประโยชน์จากกระถินของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง จังหวัดสระบุรี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 347-354

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2009]