Journal

Article
Adapting the Target Category Approach in Fisheries Extension Work: Advantages and Disadvantages
Journal
Fish for the People (ISSN: 16856546)
Volume
7
Issue
2
Year
สิงหาคม - ตุลาคม 2009
Page
36-40
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

วิธีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายในงานส่งเสริมการประมง : ข้อเด่นและข้อด้อย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :SEAFDEC ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กระบวนการวางแผนการทำงานกับชุมนและการประเมินผลการทำงาน,24 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :SEAFDEC การใช้ประโยชน์ :ตีพิมพ์เผยแพร่ใน "Fish for the People" ,1 ส.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009