ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2015

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2015 inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exEkasit Wattanapreechanon, "Situation and adoption of soilless culture technology for vegetable production in Thailand", Khon Kaen Agriculture Journal, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 181-190
2015 exKamontip Sungkaew, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exShinji Kikuchi, "Effect of Gout Drug Treatments on Survival Rate and Morphological Change of Lindernia sp. in vitro", the International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, สิงหาคม - กันยายน 2015, หน้า 191-201
2015 exSiriwan Srisuwan, exPawin Puapornpong, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKornkarn Bhamarapravatana, exKomsun Suwannarurk, "ความรู้ทัศนคติและการปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า 2895-2898
2015 exNguyen Van Thanh, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Farmers' sustainable agriculture perception in the Vietnam uplands: The case of banana farmers in quang tri province", Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2015, หน้า 960-967
2015 exนุชสรา คำมัน, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี", วารสารการวิจัยกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2015, หน้า 131-146
Publish Year National Journal 13
2015 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exนส.ณัตฐา พลเสน, "ความต้องการความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันตก", Agricultural Science Journal, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 31-40
2015 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี", วิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 73-82
2015 inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 63-71
2015 exพงษ์เผ่า ขยายเสียง, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015
2015 exโสธร เกิดแก้ว, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exดร.รุจีพัชร บุญจริง, "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015
2015 exนันทิกา จ่าพิชม, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของเกษตรกรในการผลิตผักตามระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 65-68
2015 exวิภา ดวงจินดา, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 45-48
2015 exเบญจวรรณ นานรัมย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร , "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 253-262
2015 exวนิดา ดาวเรือง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, "ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 219-228
2015 inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ข้อมูลและความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 1-13
2015 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exสิริวัลย์ ราษฏรอาศัย, "การใช้น้ำหมักชีวภาพ ซุปเปอร์ พด.2 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สารอนินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 773-776
2015 inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exSamarnmitr Pattana, exPalanee Dhithivatana, "การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรการเกษตรพอเพียงของมูลนิธิพระดาบส", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 9, ฉบับที่ พิเศษ, เมษายน 2015, หน้า 790-811
2015 exสมานมิตร พัฒนา, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPalanee Dhithivatana, "มาตรฐานการจัดการศึกษากับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการเกษตรพอเพียงของมูลนิธิพระดาบสที่มุ่งหวัง", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 140-153

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 18
2015 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exนายอภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า, "ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 วันที่ 3-6 ก.พ. 2558, 4 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exพิมพ์ภัสสร กระจ่างวงษ์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเทคนิคการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ในชมพู่เพชรสายรุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการครั้งที่53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exเนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอัญชลีกรณ์ อุทกิจ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอิสริยะ เศรษฐวัฒน์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนทุเรียน ในตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (The 1st RMUTL Chiangrai Conference, RCCON2015), 23 - 24 มีนาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย
2015 exนายชัยวัฒน์ หงสเนตร, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จากัดตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exจิราภรณ์ พุทธ์มีผล, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของ Existing Smart Farmer ตามการรับรู้ของเกษตรกร Existing Smart Farmer เจ้าหน้าที่ทางการเกษตร และผู้นาํ ชุมชน ในอำเภอปากพลี จงั หวัดนครนายก", การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5, 27 พฤศจิกายน 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
2015 exภัทรนิษฐ์ ดาขวา , inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, "ความคิดเห็นของประชาชนที่มาซื้อสินค้าเกษตรในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร", ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่5, 27 พฤศจิกายน 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
2015 exณัฐฐินันท์ เทอดกียรติ์บูรณะ , inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับปลาสวยงามของประชาชนในตลาดจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร", ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่5 , 27 พฤศจิกายน 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
2015 exพรพิมล ศิริการ, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exริสา รัตนชัย, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาสภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวราภรณ์ จรจรัญ, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ในการปลูกข้าวของเกษตรกร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอรรถพร เฉยพันธ์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียจากข้าวสารในการใช้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exเนตรชนก เส็งสุข, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดอุทัยธานี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสกล ผ่านเมือง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อปูนมาร์ลปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวสุธีรา อาคม, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่ออนาคตการปลูกลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, ประเทศไทย อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนางสาวเหมือนฝัน รามเทพ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการความรู้และการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับปาล์มน้ามันของเกษตรกร อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, ประเทศไทย อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนางสาวนาฏยา ปิตานุสร, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกถั่วลิสงโดยไม่ใช้นํ้าในตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2015]