ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2018

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 27
2018 exนางสาวนวรัตน์ โพธิ์คีรี, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตกาแฟโรบัสต้าของเกษตรกร ตา บลรับร่ออาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า ---
2018 exนางสาววนาลี เทียมไธสง, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า ---
2018 exนส. สุดารัตน์ สุดจินดา, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนประชามงคล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า ---
2018 exศรัญญู ถนิมลักษณ์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, "การชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมพนันธุ์กลายโดยการฉายรังสีแกมมา", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 48-57
2018 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจการแปรรูปอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 14-22
2018 exผศ.ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร, inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเกษตรของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 387-396
2018 exนางสาวอลิสา กลิ่นประทุม, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม (จีเอพี) สาหรับมะม่วงของเกษตรกร อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง", มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 236-249
2018 exไพรัตน์ พรมชน , inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมพล จตพุร, exกิตตพิงศ์ กิตติวฒัน์โสภณ, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด : การวิเคราะห์เบื้องต้น", สยามวิชาการ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 33, สิงหาคม - ธันวาคม 2018
2018 exวิทวัส บัวบาน, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "คุณลักษณะความเป็นองค์กรที่ดีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
2018 exเกษม พูนศิริ, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อน้ำองุ่นของเยาวชน: กรณีศึกษานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
2018 exศุภิสรา พลายมูล, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 375-386
2018 exอภิพล ทองคำ, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 333-342
2018 exสุชญา เต็มงามธนา, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการทานาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 9-15
2018 exนางสาวจิราภรณ์ เดชะ, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่าในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 10-17
2018 exมนัสชนก บุญอุทัย, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-9
2018 exอัจฉราภรณ์ คุรุรักษา, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการเทคโนโลยีในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 18-24
2018 exนางสาวกุลณัฐ ศรีมูล, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 44-55
2018 exนางสาวจิดรานุช พิมพ์สวัสดิ์, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 113-124
2018 exนางสาวชมพูรัตน์ ชมบุญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้และการปฏิบัติด้านเคหกิจของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 135-146
2018 exนางสาวธนิษฐา ปานนก, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี", วิทนาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 179-192
2018 exนางสาวธิดารัตน์ เสือทรงศีล, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 159-167
2018 exนางสาวมาติกา สามลปาน, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 53-61
2018 exดวงใจ โยธาวงษ์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมพล จตุพร, "ความต้องการของประชาชนในการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดของโครงการลูกพระดาบส", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 165-177
2018 exภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, exวรทัศน์ อินทรัคคัมพร, exสุรพล เศรษฐบุตร, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, exเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม, "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรของเกษตรกรตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2018, หน้า 226-231
2018 exศิริรัตน์ ตันเจริญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การยอมรับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 241-250
2018 exนายทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 168-178
2018 ex ธัญชนก ช้องทอง, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-8

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2018 exFakcharoephol, J., inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "An nO(1/ฯต) Approximation Scheme for the Minimum Dominating Set in Unit Disk Graphs", 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2018, 11 กรกฎาคม 2018
Publish Year National Conference 10
2018 exภาณุพล ลักษณะวีระ, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี", รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2561, 1 มีนาคม 2018, จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย
2018 exมาลินี หนูงาม, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 23 กุมภาพันธ์ 2018, เมือง เลย ประเทศไทย
2018 exพันโท มนเทียน กาแก้ว, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก", ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน", 23 กุมภาพันธ์ 2018, เมือง เลย ประเทศไทย
2018 inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, "การปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวนทั ี่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธรรมราช, 21 - 22 มิถุนายน 2018, อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2018 exจีรพา สุขกำเนิด, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่8 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exขวัญชนก ธงทอง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพการปลูกมันเทศของเกษตรกร อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่8 "ประเทศไทย4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exทวีวัฒน์ ไชยวีระ, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการใช้แตนเบียนหนอนบราคอนควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวใน ปาล์มน้ำมัน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่8 "ประเทศไทย4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exจิระ มาตรทอง, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่น Agri-Map Mobile ของหมอดินอาสาจังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, สันทราย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนิวัฒน์ อินเพน, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการอาชีพเสริมด้านการเกษตรของพนักงานบริษัทเอกชน;กรณีศึกษา บริษัทซานมิเกลเบียร์ประเทศไทยจำกัด", การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exอธิโรจน์ หัตถสุวรรณกุล, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ไม่ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2018]