Journal

Article
การให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมการเกษตรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของกรมพัฒนาที่ดิน
Journal
วารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Journal of Agricultural Extension and Communication) (ISSN: 16859766)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2009
Page
30-39
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-