The adoption of the system of rice intensification(SRI in Tram Kak district, Takeo province, Cambodia: The ase study of leading-farmers.

Publish Year National Journal 4
2012 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exไพลิน สุวรรณธาดา, "ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ e-Extension เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", Journal of agricultural extension and communication, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 47-54
2012 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exศักดิเดชน์ วงศ์นาม, "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีต่อรูปแบบการใช้ e-Extension เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", Journal of agricultural extension and communication, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 55-66
2009 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exศิติภา นักขัตระ, exสาวิตรี รังสิภัทร์, "การให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมการเกษตรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของกรมพัฒนาที่ดิน", วารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Journal of Agricultural Extension and Communication), ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 30-39
2009 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exอุดม เจริญจิตรโสภณ, "ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร", วารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Journal of Agricultural Extension and Communication), ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 40-51