Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Cytogenetics), Kansas State University , สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร (Food security and safety) แนวโน้มการลงทุน (Investment trend) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS)"Whisker sheatfisah" "Microsatellite" "Conservation genetic"5-azacytidineamplification polymorphismaquatic plantbarleyBiodiversity Biodiversity EducationBiosorptionblastBrewing industryCalluscell suspensioncodominant markersComparison, growth and development, lotuCopperCorn single-cross hybrid seedsCrinum thaianumCycasCytogeneticsdisease resistanceDNA MarkerDNA markersDNA methylationEcologyeconomic plantendangeredFood securityfungal diseasefungusgenegene characterizationgene expressionGenetic diversitygenetic purity testGeneticsglufosinateGlutinous riceGMSGreen Corridorhybridity testHybridizationHydrologyidiogramJatropha curcas L.karyotypeKum basinLotusMaekong riverMale sterileMethylation sensitive amplification polymorphism (MSAP)Methylation-sensitiveMethylation-Sensitive Amplification PolyMicrosatellitesmolecular markermolecular markers specific to sexMSAPNong Harn swampnon-pungentornamental pepperpathogenphenotypePlant GeneticsPyricularia griseaquantitativeregenerationricesatellite chromosomescanning electron micrographsselectionsex determinationsex determination mechanismSodium alginate beadsspecie specificSpent yeastsyntenyThai Dark Meat ChickenVerification of hybridityVetiveria/Chrysopogon.virulenceZamiaกากยีสต์การคัดเลือกหมุนเวียนการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมการดูดซับการตรวจสอบการปลอมปนการตรวจสอบความเป็นลูกผสมการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียการประเมินการปรับปรุงพันธุ์การเปรียบเทียบ, การเจริญและการเติบโต, บัการเปรียบเทียบวิธีการการเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกข้าวโพดประชากร

  Interest

  Genetics, Plant Genetics, Cytogenetics


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Isolation and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Günther, 1864)Phongkaew P., Hongtrakul V., Sangduen N., Thongpan A., Arunyawat U., Swatdipong A., Hatachote S., Rukaewma P.2011Conservation Genetics Resources
  3(3),pp. 425-427
  2
  2Increased activity and reduced sensitivity of glutamine synthetase in glufosinate-resistant vetiver (Vetiveria zizanioides Nash) cellsPrasertsongskun S., Sangduen N., Suwanwong S., Santisopasri V., Matsumoto H.2002Weed Biology and Management
  2(4),pp. 171-176
  6
  3Genetic diversity analysis of Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) based on methylation-sensitive amplification polymorphismKanchanaketu T., Sangduen N., Toojinda T., Hongtrakul V.2012Genetics and Molecular Research
  11(2),pp. 944-955
  15
  4Comparative karyomorphological study between male and female plants of some cycas and zamia speciesSangduen N., Toahsakul M., Hongtrakul V.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 476-485
  7
  5Genetic diversity and molecular markers in introduced and Thai native apple snails (Pomacea and Pila)Thaewnon-Ngiw B., Klinbunga S., Phanwichien K., Sangduen N., Lauhachinda N., Menasveta P., Menasveta P.2004Journal of Biochemistry and Molecular Biology
  37(4),pp. 493-502
  27
  6Syntenic relationship of loci for quantitative resistance to pyricularia grisea in rice and barleyKongprakhon P., Sirithunya P., Hongtrakul V., Toojinda T., Sangduen N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(3),pp. 381-391
  0
  7RAPD polymorphisms among variant and phenotypically normal rice (Oryza sativa var. indica) somaclonal progeniesGodwin I., Sangduen N., Kunanuvatchaidach R., Kunanuvatchaidach R., Piperidis G., Adkins S.1997Plant Cell Reports
  16(5),pp. 320-324
  42
  8Analysis of sex determination in some cycads using methylation-sensitive amplification polymorphism (MSAP)Kanchanaketu T., Hongtrakul V., Sangduen N.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 641-650
  5
  9Four QTL in Rice associated with broad spectrum resistance to blast isolates from Rice and BarleyKongprakhon P., Cuesta-Marcos A., Hayes P., Hongtrakul V., Sirithunya P., Toojinda T., Sangduen N.2010Journal of Phytopathology
  158(2),pp. 125-131
  7