ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2006

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2006 inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, exGuntoro B., "Dynamics of Conflict and Cooperation in Sustainable Tourism Development in Tribal Community of Northern Thailand", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 128-139
2006 inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, exไพโรจน์ แสงจินดา, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 255-263
2006 inนายธรรมศักดิ์ สมมาตย์, ศาสตราจารย์, inนายวิจัย รักวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKassa Bekepe, exLemaga Berga, "Crude Garlic Extract Effect on the Growth of Mycelia, Germination of Zoospores and Sporangia and Time of Application on the Infection of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary of Potato under Controlled Conditions in Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 729-737
2006 inนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwanvajukkasikij, A., exSwanyatiputi, W., inนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์, "การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยสู่โลก ปีที่ 2", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 58-66
Publish Year National Journal 3
2006 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, "ผลของสารไตรีนีซาแพค-เอธิลและแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเข็มเชียงใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 (2) : 175-182, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2006, หน้า 175-182
2006 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Extension Program Effectiveness : A Case Study of International Training Course on Coastal Fisheries Management and Etension Methodology", วารสารกำแพงแสน, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2006, หน้า 74-91
2006 inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมพล จตุพร, "แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรกรและชุมชน:กรณีศึกษาแนวทางพระราชดำริ"ทฤษฏีใหม่"และวิสาหกิจชุมชน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 265-275

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2006 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "A Survey on Human and Chicken Multi-Relationship : Raising Native Chickens with Special Reference to Chiang Rai Province", The Second Tokyo International Congress on Human-Chicken Multi-Relationships Research Project (HCMIR), 9 มิถุนายน 2006, ญี่ปุ่น

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2006]