Journal

หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภูมิปัญญาเกษตรกรไทยในภาคตะวันตก
Journal of Developments in Sustainable Agriculture (ONLINE) (ISSN: 18803024)
4
2
173-180
กรกฎาคม - ธันวาคม 2009
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภูมิปัญญาเกษตรกรไทย ในภาคตะวันตก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เหตุแห่งหนี้สินและแนวทางแก้ไข: กรณ๊ศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรไทยในภาคกลาง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2008 - 31 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นิทรรศการงานวิจัย "นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551" ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,30 เม.ย. 2008 - 4 พ.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01001597 ชื่อวิชา Seminar,29 พ.ค. 2010 - 29 ก.ค. 2010