Journal

ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร: กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด
วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22867651)
1
1
21-28
มกราคม - มิถุนายน 2012
ชาติ
-
-
-
-