Expertise Cloud

agricultural extensionCommunicationcommunity enterprisesconsumersEmployeeslifelong learningMedia exposureopinionParticipationpesticide free agricultural productPlagiarismกล้วยหอมทองกาแฟโรบัสต้าการจัดการความรู้การตัดสินใจการผลิตกาแฟการส่งออกเกษตรกรเกษตรกร การตัดสินใจ ยางพารา สุราษฎร์ธานีการเปิดรับข่าวสารเกษตรดีที่เหมาะสมเกษตรรุ่นใหม่เกษตรรุ่นใหม่เกษตรศาสตร์เกาะเกร็ดโกลเด้นท์เพลสข้าวสังข์หยดข้าวหอมมะลิข้าวอินทรีย์ครูและบุคลากรความคิดเห็นความคิดเห็น เกษตรกร ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม ความคิดเห็นของเกษตรกรความตระหนักความต้องการความต้องการความรู้ความพึงพอใจความรู้ความรู้ พฤติกรรม เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรความสำเร็จคุณภาพชีวิตจงั หวดั สิงห์บุรีจังหวัด นครปฐมจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดพัทลุงจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองด้าเนินสะดวกตาํ บลอินทร์บุรีท่องเที่ยวเทคโนโลยีนครนายกนครราชสีมานักท่องเที่ยวนิสิตปริญญาตรีบ้านหมอปริญญาโทปัจจัย ความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน อำเภอสิเกาปาล์มน้ามันผักปลอดสารพิษผักหวานป่าผู้บริโภคฝรั่งพฤติกรรมพัฒนาเว็บไซต์ฟาร์มโคนมภาคตะวันออกมะดันมะพร้าวน้าหอมมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะยงชิดยางพาราลางสาดวิสาหกิจชมุชนวิสาหกิจชุมชนเว็บไซต์ศตวรรษที่ 21ศรีชุมแสงเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสมรรถนะครูสระบุรีสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัดสื่อสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต มือถือ วิสาหกิจชุมชน กรุงเทพมหานครสื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตบนมือถือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิสาหกิจชุมชน กรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีแห้วสุพรรณองค์กรอัจฉริยะอนาคตอุตรดิตถ์

Interest


Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก