Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  agricultural and environmental educationagriculture teacherClassroom Language Training CoursesCommunity HealthelderlyEnglish Teachersenvironmental educationhuman resource developmentknowledge managementMushroom Productionparticipatory developmentschool gardensouthern folk performing artsการจัดการเรียนรู้การพัฒนาตนเองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองการเรียนรู้ของชุมชนการวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณลักษณะครูดีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เส้นทางการพัฒนาครูการวิจัยของครูการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาการศึกษาเกษตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาด้านการเกษตรการเสริมพลังอำนาจกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเกษตรกรเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสาน เกษตรยั่งยืนเกษตรพอเพียงเกษตรและส่ิงแวดล้อมเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาข้าวขีดความสามารถครุศึกษาครูเกษตรครู-นักวิจัยความคาดหวังความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดทางวัฒนธรรมความตระหนักความตระหนักทางวัฒนธรรมความตระหนักทางวัฒนะรรมความตระหนักในการมีส่วนร่วมความต้องการจำเป็นความมั่นคงทางอาหารโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรีจากการจัดการท่องเที่ยวจิตลักษณะและสถานการณ์จิตสำนึกต่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนของเยาวชนจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนเจตคติต่ออาชีพเกษตรกรรมเจตคติในการเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยที่ส่งผล กิจกรรมนักศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนเข้มแข็งชุมชนตลาดริมน้าท่าจีนชุมชนท้องถิ่น พลังชุมชน เมืองน่าอยู่ ชุมชนเมืองฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดแตรวงพนื้บ้านแตรวงพื้นบ้านถอดบทเรียนทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูทุนทางสังคม ลุ่มมน้ำมูลตอนล่างนวัตกรรมการเกษตรนวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษานักศึกษาครูนิสิตปริญญาตรีนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์บัญชีครัวเรือนบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาบ้านสู่โรงเรียน การผลิตเห็ด คร-นักวิจัย เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบจำลองปฎิสัมพันธ์ปฎิสัมพันธ์ทางสังคมประชารัฐปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศักยภาพหลักสูตรสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาชีพเกษตรกรรมอาชีวศึกษาอาหารปลอดภัย

  Interest

  การศึกษาเกษตร, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, อาชีวศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร 1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคารการเรียนการสอน
   • ห้องพื้นที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ชั้น 1 อาคารสมาชิกในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (194)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of Facebook usage on English learning behavior of Thai English teachersSirivedin P., Soopunyo W., Srisuantang S., Wongsothorn A.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(2),pp. 183-189
  8
  2Development of classroom research potential for five-year program pre-service teachers in agriculture, Kasetsart UniversitySrisuantang S., Traimongkolkul P., Tanpichai P., Yingyuad N.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(2),pp. 143-155
  1
  3Development of a knowledge network model in the rice commodity chain, Nakhon Pathom provinceSrisuantang S., Traimongkolkul P., Pakpitcharean A.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(3),pp. 418-430
  0
  4Status and Utilization of Forest Products in Ban Pu-Tei Community Forest: Participatory Case StudyJai-aree A., Traimongkolkul P., Srisuantang S.2011Contemporary Ob/Gyn
  56(12),pp. 229-242
  0
  5Efficacy of Supervision System for Research-Based Professional Internship at Schools for Five-Year Program Agriculture TeachersSrisuantang S., Traimongkolkul P.2011Contemporary Ob/Gyn
  56(12),pp. 265-276
  0
  6"Home-to-school" Cooperative learning management in agriculture and environmentTanpichai P., Srisuantang S., Supnui K.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(1),pp. 106-118
  0
  7The synthesis of adaptation and standpoint of indigenous medical wisdom in community health systems: A case study in Kanchanaburi ProvinceMattavangkul C., Srisuantang S., Traimongkolkul P.2014Kasetsart Journal - Social Sciences
  35(2),pp. 206-222
  0
  8Reflections on learning experience for self-management: The concepts and practices of sanam chai khet organic agricultural group, Chachoengsao Province, ThailandUdomwech A., Jai-Aree A., Srisuantang S.2020Kasetsart Journal of Social Sciences
  41(1),pp. 68-74
  0
  9Medical pluralism for community health in Thammasen sub-district, Photharam district, Ratchaburi Province, ThailandMuangsakul W., Srisuantang S., Sajjasophon R.2018Journal of Health Research
  32(4),pp. 313-321
  0
  10Knowledge space and modifying a mode of agricultural production among the karen communities in omkoi district, chiang mai provinceMaliphan S., Srisuantang S., Yamtim V.2020Kasetsart Journal of Social Sciences
  41(3),pp. 469-474
  0
  11Youth consciousness in community development: A case study of a voluntary youth group in huai mon thong community developmentThongpanya T., Soopunyo W., Tanpichai P., Srisuantang S.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(3),pp. 483-497
  0