Person Image

Administration

Education

 • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

agricultural and environmental educationagriculture teacherClassroom Language Training CoursesCommunity healthElderlyEnglish Teachersenvironmental educationhuman resource developmentMushroom Productionparticipatory developmentschool gardenself-management farmingService Area Officeshadow playsShadow Playssocial capitalSocial LaboratorySouthern Folk Performing Artssupply chainteacher developmentteacher educationTeacher-researcherteaching supervisionTraining Courseuniversity farmuniversity-school collaborationVariety of Natural Resoursesvocational agricultureWell-beingกระบวนการบ่มเพาะกระบวนการปรับใช้ความรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์กลุ่มเกษตรอินทรีย์การขับเคลื่อน ประมงพื้นบ้าน การจัดการความรู้ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิการจัดการขยะการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมการจัดการความเครียดการจัดการความรู้การจัดการตนเองการจัดการท่องเที่ยวการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาการจัดการสุขภาพชุมชนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนการบริการวิชาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการหลักสูตรการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงททางสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมการผลิตเห็ดการผสมผสานพหุลักษณ์ทางการแพทย์การฝึกหัดครูการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณ์การพัฒนาชุมชนการพัฒนาโดยใช้การเกษตรเป็นฐานการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาตนเองการพัฒนาทรัพกรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนม มิติการพัฒนาการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพชุมชนการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองการเรียนร่วมชั้นการเรียนรูการวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณลักษณะครูดีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เส้นทางการพัฒนาครูการวิจัยของครูการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาการศึกษาเกษตรกิจกรรมโรงเรียนเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาข้าวความต้องการจำเป็นความมั่นคงทางอาหารโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลักสูตรสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาชีพเกษตรกรรมอาชีวศึกษาอาหารปลอดภัย

Interest

การศึกษาเกษตร, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, อาชีวศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (184)