ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

agricultural and environmental educationagricultural educationagriculture teacherborder patrol police schoolClassroom Language Training Coursescommunity forestCommunity-Based Participatory ResearchCompetencyCourse DevelopmentEnglish Teachersenvironmental educationfood safetyFood Securityhuman resource developmentKnowledge LinkageKnowledge Managementlearning innovationLifelong Learninglocal wisdommushroom productionOrchid Productionparticipatory developmentPrimary Schoolresearch capacity buildingrural schoolschool gardenSupply Chainteacher networkteacher researchteacher-researcherTraining CourseTraining curriculum developmentกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้กลไกการพัฒนากลยุทธ์กลุ่มเยาวชนการคิดแก้ปัญหาการจัดการขยะการจัดการความรู้การจัดการตนเองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้การจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินการตั้งรับการทำเกษตรอินทรีย์การนาความรู้ไปใช้การปรับตัวการปลูกผักปลอดสารพิษการแปรรูปหน่อไม้การผลิตครูเกษตรการผลิตชวนชมแฟนซีการผลิตบัณฑิตการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาตนเองการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การศึกษาการศึกษาเกษตรการสร้างศักยภาพการวิจัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรพอเพียงเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาข้าวครูเกษตรความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความรู้เครือข่ายเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต้นแจงทัศนคติทุนชุมชนทุนทางสังคมนวัตกรรมการเรียนรู้บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบป่าชุมชนผู้สูงอายุภาคีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นระบบนิเวศการเรียนรู้แรงงานสูงอายุโรงเรียนขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนศักยภาพศักยภาพชุมชนเศรษฐกิจฐานรากสมรรถนะสิ่งแวดล้อมศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาอาหารปลอดภัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 230 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 170 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 22 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 163 โครงการ)
 • ทุนนอก 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 65 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 300 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 207 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 93 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 19 เรื่อง (Unknown 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 26 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)