ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

agricultural and environmental educationAgriculture teacherClassroom Language Training CoursesEnglish Teachersenvironmental educationfood safetyhuman resource developmentKnowledge LinkageKnowledge ManagementLearning Innovationlifelong learninglocal wisdomMushroom ProductionOrchid Productionparticipatory developmentPrimary SchoolResearch Capacity Buildingrural schoolschool gardenSupply Chainteacher networkTeacher Researchteacher-researcherTraining CourseTraining curriculum developmentกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะการจัดการความรู้การผลิตบัณฑิตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การศึกษาการศึกษาเกษตรการสร้างศักยภาพการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรพอเพียงเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรศึกษาแกนนำชมรมผู้สูงอายุรุ่นใหม่ข้าวครูเกษตรความฉลาดทางวัฒนธรรมความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารความรู้ความสนใจรับความรู้ค่ายเยาวชนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเครือข่ายความร่วมมือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนชุมชนต้นแจงตราสัญลักษณ์ทักษะสังคมทัศนคติทิศทางการผลิตครูเกษตรทุนชุมชนทุนทางสังคมนวัตกรรมการเรียนรู้บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่าชุมชนผู้ประกอบการเกษตรผู้สูงอายุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภาคีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยุวเกษตรกรแรงงานลอดรัฐแรงงานสูงอายุโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนคริสต์โรงเรียนจีนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิชาชีพครูเกษตรวิสาหกิจชุมชนศักยภาพศักยภาพชุมชนเศรษฐกิจฐานรากสถาบันการผลิตครูเกษตรสมรรถนะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรสถานศึกษาอาชีพเกษตรกรรมอาชีวศึกษาอาหารปลอดภัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

ดร. สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์

E-Mail: fedusmsw@ku.ac.th Tel.034-351898 ต่อ 103


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 205 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 148 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 145 โครงการ)
 • ทุนนอก 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 246 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 160 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 86 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)