Person Image

Administration

Education

 • วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
 • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
 • ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2558

Expertise Cloud

academic outreach Aggricultural and Environment Educationagricultral educationagricultural and environmental educationagricultural educationagricultural sustainabilityAgriculture teacherAgriSciencebasic educationBorder Patrol Police SchoolClassroom researchCommunity Healthcommunity health drivingCommunity Paticipationcooperative networkEdible LandscapingElderlyenvironmental educationfood safetyfood securitygarbage managementHuman and CommunityResource Developmentintegrated curriculumintegrated farmingintegrated learningKnowledge and Awarenessorganic agricultureparticipatory developmentparticipatory processretro healthy life stylesafety agricultureschool based learningschool gardenTeacher-researcheruniversity farmuniversity-school collaborationกระบวนการปรับใช้ความรู้กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการขยะการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยการจัดการเรียนรู้การตัดสินใจการตัดสินใจปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการบริการวิชาการการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมการปลูกผักปลอดสารพิษการผลิตชวนชมแฟนซีการผลิตมะพร้าวอินทรีย์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกหัดครูการพัฒนาการเกษตรทางเลือกการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาชุมชนการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมการยอมรับการรับรู้การวิจัยของครูการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาเกษตรการศึกษาตามอัธยาศัยการเสริมพลังชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรกรปราดเปรื่องเกษตรที่ดีและเหมาะสมเกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสาน เกษตรยั่งยืนเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนงานฟาร์มเป็นฐานทัศนคติทัศนคติ และคุณลักษณะการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่นักวิจัยรุ่นจิ๋วแนวทางการพัฒนาประชารัฐปัญหาอาชญากรรมผู้ประกอบการเกษตรพฤติกรรมนิสติภาคีการพัฒนาภาวะผู้นำภูมิทัศน์กินได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรอยเท้าทางนิเวศแรงงานผู้สูงอายุโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจัยสถาบันวิถีไทย-มอญวิสาหกิจชุมชนศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนศักยภาพชุมชนเศรษฐกิจฐานรากเศราฐกิจฐานรากอาหารปลอดภัย

Interest

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การพัฒนาการเกษตรทางเลือก


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก