คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Agricultural and Environmental Educationagriculture teacherEFLElderlyExercise ModelFollow-up Studyhuman resource developmentLearning managementlifelong learninglocal wisdomolder adultsPhysical activityscience process skillsกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการการบูรณาการการผลิตบัณฑิตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาการศึกษาเกษตรการส่งเสริมสุขภาพการสร้างศักยภาพการวิจัยการสอนคณิตศาสตร์การสอนภาษาไทยการสอนภาษาอังกฤษการสอนสังคมศึกษาการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายเกษตรพอเพียงเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาข้าวคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาครูเกษตรความคิดสร้างสรรค์ความต้องการความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์เจตคติเจตคติต่อวิชาชีพครูชุมชนท่องเที่ยวทักษะการคิดวิเคราะห์ทัศนคติทางหลวงพิเศษทุนทางสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมการศึกษานิสิตนิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนวทางบทเรียนหนึ่งประเด็นบริการปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นมวยไทยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนศักยภาพสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสะเต็มศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาสุขภาพหลักสูตรหลักสูตรและการสอนอาหารปลอดภัย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fedutno@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5605

ดร. ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: theeranan.tan@ku.ac.

Tel.: 3570-4 ต่อ 339

ดร. วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: feduvpya@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-1081

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

E-Mail: fedukdnu@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5605ต่อ413Resource

นักวิจัยทั้งหมด 80 คน (อาจารย์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 คน, อาจารย์ 30 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 477 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 380 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 34 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 283 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 177 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 140 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 114 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 639 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 365 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 274 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 77 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 55 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 10 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 60 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 50 รางวัล)