คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

agricultural and environmental educationagriculture teacherCompetencyElderlyhuman resource developmentLifelong Learningolder adultsphysical activityScience Process Skillsกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้การจัดการความรู้การจัดการตนเองการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมการเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาการสร้างศักยภาพการวิจัยการสอนคณิตศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษการสอนสังคมศึกษาการให้บริการการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายเกษตรพอเพียงเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาข้าวคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาครูเกษตรความคิดสร้างสรรค์ความต้องการความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความรู้ชุมชนทัศนคติทางหลวงพิเศษนวัตกรรมนวัตกรรมการศึกษานิสิตนิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนิสิตระดับปริญญาตรีแนวทางบทเรียนหนึ่งประเด็นบริการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยปัญหาป่าชุมชนผลการทดสอบทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาภาคีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมวยไทยมวยไทยโบราณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนระบบนิเวศการเรียนรู้รูปแบบการจัดการความรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแรงงานสูงอายุแรงจูงใจโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กวิจัยสถาบันวิสาหกิจชุมชนศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสะเต็มศึกษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาสุขภาพหลักสูตรหลักสูตรและการสอนหลักสูตรสถานศึกษาห่วงโซ่อุปทานอาหารอาหารปลอดภัย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fedutno@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5605

ดร. ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: theeranan.tan@ku.ac.

Tel.: 3570-4 ต่อ 339

ดร. วราภรณ์ คำทับทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: feduvpya@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-1081

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

E-Mail: fedukdnu@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5605ต่อ413Resource

นักวิจัยทั้งหมด 124 คน (อาจารย์ ชำนาญการพิเศษ 3 คน, ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 19 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 52 คน, อาจารย์ 44 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 508 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 410 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 37 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 304 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 182 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 143 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 114 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 743 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 445 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 298 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 34 เรื่อง (Unknown 34 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 79 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 56 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 10 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 60 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 50 รางวัล)