Person Image

  Education

  • ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ศศ.ม.(พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  Expertise Cloud

  Community InnovatorConfirmatory Factor AnalysisMeasurement ModelSecond-order CFASmart Farmerกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุมศึกษากระบวนการสืบสอบกองทุนหมู่บ้านกัญชาอินทรีย์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนการจัดการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดการประเมินโครงการการผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาการผลิตบัณฑิตการผลิตสินค้าเกษตรการพัฒนาคุณลักษณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการลดการใช้สารเคมี การลดรายจ่ายและการเพิ่มรายได้การพัฒนาหลักสูตรการเพาะเลี้ยงต้นไม้ใบด่างเพื่อการพาณิชย์การมีส่วนร่วมการรับรู้การลงทุนทางการศึกษาการลดการใช้สารเคมี การรายจ่ายและเพิ่มรายได้ทางการเกษตรการลดใช้สารเคมีการวิเคราะห์องค์ประกอบการศึกษาเกษตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมการสื่อสารเกษตรกรปราดเปรื่องเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรพอเพียงเกษตรยั่งยืน ส่งเสริมความรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรศึกษาความต้องการจำเป็นความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตความต้องการรับความรู้ความต้องการรับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความถนัด ผู้สูงอายุ เกษตรยั่งยืนความผันผวนของโลกความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ความสนใจรับความรู้คุณธรรม จริยธรรมคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่องจิตลักษณะจิตลักษณะและสถานการณ์ตลาดน้ำทักษะการคิดวิเคราะห์ทัศนคติทัศนคติ และคุณลักษณะการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ทิศทางในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนวัตกรรมการศึกษานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนบุคลากรพยาบาลประชารัฐประสบการณ์รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนิสิตผู้ประกอบการผู้ประกอบการเกษตรผู้สูงอายุผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกพฤติกรรมพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้ภูมิภาคตะวันตกวิจัยสถาบันวินัยทางการเงินศักยภาพศักยภาพของบัณฑิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)เศรษฐกิจฐานรากสถานการณ์สมรรถนะการทำงานจ้างเหมาบริการสมรรถนะการทำงานจ้าเหมาบริการสมรรถนะที่จำเป็นหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่หลักการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอาชีวศึกษาารจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  Interest

  การศึกษาเพื่อการพัฒนา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้องหลายห้องและร่วมกับ online ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก