Person Image

  Education

  • ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ศศ.ม.(พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  Expertise Cloud

  Smart Farmerกระบวนการสืบสอบกองทุนหมู่บ้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารการเตรียมพร้อมเพื่อเกษียณอายุการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดการประเมินโครงการการผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาการผลิตสินค้าเกษตรการพัฒนาคุณลักษณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการลดการใช้สารเคมี การลดรายจ่ายและการเพิ่มรายได้การพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมการรับรู้การลงทุนทางการศึกษาการลดการใช้สารเคมี การรายจ่ายและเพิ่มรายได้ทางการเกษตรการลดใช้สารเคมีการวิเคราะห์องค์ประกอบการศึกษาเกษตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมการสื่อสารเกษตรกรปราดเปรื่องเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรพอเพียงเกษตรยั่งยืน ส่งเสริมความรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรศึกษาความต้องการจำเป็นความต้องการรับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความถนัด ผู้สูงอายุ เกษตรยั่งยืนความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ความสนใจรับความรู้คุณธรรม จริยธรรมคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่องจิตลักษณะและสถานการณ์ตลาดน้ำทักษะการคิดวิเคราะห์ทัศนคติทัศนคติ และคุณลักษณะการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกบุคลากรพยาบาลประชารัฐประสบการณ์รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนิสิตผู้ประกอบการผู้ประกอบการเกษตรผู้สูงอายุผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกพฤติกรรมพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้ภูมิภาคตะวันตกวิจัยสถาบันวินัยทางการเงินศักยภาพศักยภาพของบัณฑิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจฐานรากสมรรถนะการทำงานจ้างเหมาบริการสมรรถนะการทำงานจ้าเหมาบริการหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่หลักการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรอาชีวศึกษาารจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  Interest

  การศึกษาเพื่อการพัฒนา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก