Person Image

  Education

  • วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 0 0 0 0
  2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2024 การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ค่าหน่วยกิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หมวดงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 0 0 0 0
  2024 รูปแบบการพัฒนานวัตกรด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการสร้างนิเวศการเรียนรู้: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2024 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2024 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกษตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 กระบวนทัศน์การปรับตัวของเกษตรกรย้ายถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงอายุโดยกระบวนการเครือข่ายแกนนำพฤฒพลังในพื้นที่ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 สถานการณ์ ปัญหา และทางออกของเกษตรกรเพื่อลดการเผาอ้อยในจังหวัดกาญจนบุรี: บทสะท้อนจากภาคปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของเกษตรกรชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การพัฒนากลยุทธ์การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นจิ๋ว ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้งานฟาร์มเป็นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเกษตรในภูมิภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ระบบรับตรงเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การออกแบบกรอบตัวชี้วัด ESG และเกณฑ์การประเมินผลกระทบของป่าชุมชนในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 30 Project 22 7 0 0
  2024 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน: โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2023 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือภายใต้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพเรื่องงานดอกไม้สดของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ 4 เกษตรน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2023 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักวิถีใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านห้วยด้วน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ โครงการภาคพิเศษ หลักสูตร ศศ.ม.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 1 0 0 0
  2022 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2022 แนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าวอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 การพัฒนานิเวศการเรียนรู้ชุมชนในการผลิตอาหารปลอดภัยภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2565 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาความร่วมมือการส่งเสริมสมรรถนะการทำวิจัยของครู กศน.อำเภอเมืองนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2021 แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของเทศบาลตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2019 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาด "ซา-สุขใจ" วิถีไทย-มอญ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การลดรอยเท้าทางนิเวศในฟาร์มสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ของเกษตรกรอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปฏิบัติตามแนวทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกร อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และทัศนคติที่ดีต่อคุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ ของนิสิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2017 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การเสริมพลังชุมชนในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาอาชญากรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 องค์ความรู้และวิถีปฏิบัติสู่เกษตรกรรมยั่งยืน: กรณีศึกษาเกษตรผสมผสานลุ่มน้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2009 การติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมนิสิตในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2008 การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2006 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 9 11 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ"การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความั่นคงทางอาหารของปวงชน" 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่แห่งคุณค่าของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
  2018 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงวัยผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษา กิจกรรมการผลิตชวนชมแฟนซี หัวหน้าโครงการ แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 0 1 0 0
  2018 การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพ ต้นทุน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2017 การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 2 0 0
  2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 1 0 0
  2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "ภูมิทัศน์กินได้" ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสวนเกษตรในโรงเรียนเพื่ออาชีพเกษตรกรรมปลอดภัยภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 1 0 0
  2016 การพัฒนาชุมชนบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2014 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0