Person Image

  Education

  • ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Development of Guidelines21st century teacher competenciesCommunity-Based Participatory ResearchDefinition of Social Laboratory. University Social EngagementHCRD’s Social LaboratoryKaren communitieKnowledge spaceneed assessmentsnetwork managementProfessional CommunityResearch Capacity BuildingScience Teacher NetworkSmart FarmerSocial Laboratoryteacher networkteacher researchTeacher Research Capacity Buildingกระบวนการจัดการความรู้กระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินการจัดการความเครียดการจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดการปรับตัวในการทำงานการผลิตสินค้าเกษตรการพัฒนาครูการพัฒนาคุณลักษณ์การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบการวิจัยของครู การวิจัยจากงานประจำการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการสร้างศักยภาพการวิจัยการสอนวิธีวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัยการเสริมสร้างค่านิยมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการความเข้มแข็งในการมองโลกความตระหนักความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมความตระหนักในตนเองความต้องการจำเป็นความต้องการรับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความถนัด ผู้สูงอายุ เกษตรยั่งยืนความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ความสนใจรับความรู้ค่านิยม 12 ประการคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่องเครือข่ายวิชาชีพครูจุดเปลี่ยนชุมชนกะเหรี่ยงชุมชนบ้านหนองปากง่ามชุมชนเป็นฐานทัศนคตินักศึกษาพยาบาลประสบการณ์รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาหนี้สินผู้ประกอบการเกษตรผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้สารเคมีพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ความรู้ภูมิคุมกันตนเองภูมิภาคตะวันตกรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายรูปแบบเชิงกระบวนการแรงงานผู้สูงอายุวิจัยการศึกษาวิถีการเกษตรวิถีการผลิตวิธีการเรียนรู้วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ศาลพระภูมิสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21สมรรถนะวิจัยสื่อสร้างสรรค์หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ห้องปฏิบัติการทางสังคมแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ารจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  Interest

  วิจัยการศึกษา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก