Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การพัมนาทรัพยากรมนุาย์และองค์การ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2555
  • Ms.(Program in HR&OD), NIDA, ไทย, 2547
  • บธ.บ.(การเลขานุการ) -เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  business decline stagebusiness longevitycultural intelligenceDefinition of Social Laboratory. University Social Engagementdevelopment process of cultural intelligenceGHRDGreen SustainabilityHCRD’s Social LaboratoryHuman Resource DevelopmentHuman Resource Management; Human Resource Development; Organizational Developmentlearning and activities for cultural intelligencelocal economymodificationpottery entrepreneurSocial Laboratorysynthesize informationกระบวนทัศน์การแก้ไขปัญหาหนี้สินการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การบริหารงานบุคคลการปรับตัวการผลิตบัณฑิตการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนารูปแบบการรับรู้ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่าง ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในประเทศไทย โตโยต้ามอเตอร์สการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)การสร้างตราสัญลักษณ์การสร้างแบรนด์องค์กรเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการเกาะเกร็ดขวัญและกำลังใจขีดความสามารถความฉลาดทางวัฒนธรรมความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตความผันผวนของโลกความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานจุดเปลี่ยนชราร่าชื่อเสียงองค์กรชุมชนบ้านหนองปากง่ามชุมชนเป็นฐานชุมชนโพรงมะเดื่อตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุทักษะในศตวรรษที่ 21ทิศทางการพัฒนาทิศทางในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบรนด์ทรัพยากรมนุษย์ปฐมบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยจูงใจปัจจัยสุขอนามัยปัญหาหนี้สินผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุผู้ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาผู้สูงอายุพฤติกรรมการใช้สารเคมีภาคเอกชนไทยระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แรงงานสูงอายุแรงงานสูงอายุยังประโยชน์โรงเส้นหมี่ชอเฮงวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาวิถีการเกษตรวิถีสุขภาวะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสภาพการจ้างงานแรงงานสูงอายุสมรรถนะที่จำเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสื่อสร้างสรรค์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตห้องปฏิบัติการทางสังคม

  Interest

  Human Resource Management; Human Resource Development; Organizational Development

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
    • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก