Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การพัมนาทรัพยากรมนุาย์และองค์การ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2555
  • Ms.(Program in HR&OD), NIDA, ไทย, 2547
  • บธ.บ.(การเลขานุการ) -เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  Adaptation of farmer.business decline stagebusiness longevitycultural intelligenceDefinition of Social Laboratory. University Social Engagementdevelopment process of cultural intelligenceGHRDGreen SustainabilityHCRD’s Social LaboratoryHuman Resource DevelopmentHuman Resource Management; Human Resource Development; Organizational Developmentlearning and activities for cultural intelligencelocal economymodificationpottery entrepreneurprototype of safe rice seed productionSocial LaboratoryStorytellingsynthesize informationWay of practice in safe rice seed productionกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนกระบวนทัศน์การแก้ไขปัญหาหนี้สินการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิการจัดการขยะอย่างยั่งยืนการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การบริหารงานบุคคลการปรับตัวการผลิตบัณฑิตการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนารูปแบบการรับรู้ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่าง ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในประเทศไทย โตโยต้ามอเตอร์สการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)การสร้างตราสัญลักษณ์การสร้างแบรนด์องค์กรเกษตรกรปราดเปรื่องเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการเกาะเกร็ดขวัญและกำลังใจขีดความสามารถความฉลาดทางวัฒนธรรมความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตความผันผวนของโลกความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานจุดเปลี่ยนชราร่าชื่อเสียงองค์กรชุมชนบ้านรางพลับชุมชนบ้านหนองปากง่ามชุมชนเป็นฐานชุมชนโพรงมะเดื่อตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุทักษะในศตวรรษที่ 21ทิศทางการพัฒนาทิศทางในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตนวัตกรรมการศึกษานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบรนด์ทรัพยากรมนุษย์ปฐมบทประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยปัจจัยจูงใจปัจจัยสุขอนามัยปัญหาหนี้สินผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุผู้ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาผู้สูงอายุพฤติกรรมการใช้สารเคมีภาคเอกชนไทยระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์รูปแบบการเรียนรู้แรงงานสูงอายุแรงงานสูงอายุยังประโยชน์โรงเส้นหมี่ชอเฮงวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาวิถีการเกษตรวิถีสุขภาวะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสภาพการจ้างงานแรงงานสูงอายุสมรรถนะที่จำเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานอัยการภาค 7สื่อสร้างสรรค์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตห้องปฏิบัติการทางสังคม

  Interest

  Human Resource Management; Human Resource Development; Organizational Development

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   • ห้อง HCRD ชั้น 2 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก