Person Image

  Education

  • ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มผลงานของวราภรณ์

  Journal

  บทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  บทความแต่ละ Quartile ของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  บทความแต่ละ TCI Group ของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year International Journal 3
  2023 exอ.ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม, exอ.ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์, exนายกันตพงศ์ สินอาภา, exนางสาวปาจารีย์ ซิบังเกิด, exนางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรู, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "SECOND-ORDER CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF COMMUNITY INNOVATOR IN THAILAND", Russian Law Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2023, หน้า 512-520
  2020 exนายบัณฑิต ทองสงซ์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "Research competency enhancement process based on knowledge management procedures for developing routine to research of support staff at Thaksin University", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 441-448
  2020 exสุธาณี มลิพันธ์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Knowledge space and modifying a mode of agricultural production among the Karen communities in Omkoi District, Chiang Mai Province", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 469-474
  Publish Year National Journal 9
  2022 exนางสาวจิราวรรณ จาคีเกษตร, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 54-68
  2021 inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, exณัฐพล สุขสมบัติ, exอิสริยา จอมพงษ์รื่น, exกนกอร ผิวทองงาม, exขวัญเรือน กุลแพ, exจิรารัตน์ แพทย์นาดี, exลัยลาศ แซ่เจียว, exอรพรรณ นาคนุช, exศรัณยู ลิ้มเนาวรัตน์, "ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 11-25
  2020 exนุสภา พูนผล, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, "กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 110-131
  2019 inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, exจิราวุฒิ เชิญเกียรติประดับ, exวรเศรษฐ์ วงศ์อารีย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่อง", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 713-730
  2019 inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, "ความรู้ และความสนใจรับความรู้เรื่องเกษตรกรรุ่นใหม่ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 45-57
  2019 exนันทนา จิตรแก้ว , inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักด้านภูมิคุ้มกันตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 431-450
  2018 exอ.เบญญาภา พิภัชปวัน, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้รูปแบบเชิงกระบวนการในการจัดการความเครียดต่อพัฒนาการของความเข้มแข็งในการมองโลกและการปรับตัวในการทำงานของนักศึกษาพยาบาล", วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 70-80
  2017 inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างศักยภาพการวิจัยของครูในชุมชนวิชาชีพเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 61-69
  2016 inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 323-340

  Conference

  การนำเสนอบทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year International Conference 4
  2018 inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุกัญญรัตน์ คงงาม, exศศิธร เขียวกอ, exอมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์, exวิษณุ ทรัพย์สมบัติ, "Assessing Network Management Needs of Teacher Networks for Enhancing 21st Century Teacher Competencies", 2018 International Conference on Education, Psychology, and Learning (ICEPL 2018), 6 - 8 เมษายน 2018, Nagoya ญี่ปุ่น
  2016 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "Social Laboratory: A model in the field of Human and Community Resource Development (HCRD) at the Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus", International Symposium on Education and Social Sciences (ISESS 2016) , 13 - 15 กันยายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2016 inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Guidelines of Research Capacity Building in Science Teacher Network Professional Community", The 1st International Conference on Human and Community Resource Development, 25 - 26 พฤษภาคม 2016, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2014 exสาวิตรี สอาดเทียน, exสายัญ ทองศรี, exอภิญญา อุดมเวช, exโอกามา จ่าแกะ, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", The 11th International KU-KPS Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 2
  2019 inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยนักวิจัย นิสิตชั้นปีที่ 4, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตก", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 (ICE 2019), 22 มิถุนายน 2019, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
  2015 exบัณฑิต ทองสงฆ์, exยุทธนา กาเต็ม, exเสกสรรค์ สนวา, exสุธานี มะลิพันธ์, exกฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล, exรจนา นิลมานนท์, exวิภานันท์ ม่วงสกุล, exบวร ทรัพย์สิงห์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุกลักษณ์ อธิคมสุวรรณ, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการเรียนรู้ในการทำศาลพระภูมิของชุมชนห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570052]