Conference

Article
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรสภาพมันสำปะหลังที่มีต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-