การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง

Publish Year National Journal 4
2019 exนางสาวกฤติยา เรืองอาจ, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยของเกษตรกร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 715-726
2015 exนันทิกา จ่าพิชม, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของเกษตรกรในการผลิตผักตามระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 65-68
2015 exวิภา ดวงจินดา, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 45-48
2014 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรสภาพมันสาปะหลังที่มีต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 233-236
Publish Year National Conference 3
2016 exสุรัต อัตตะ, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเกษตรและอาหารในโครงการคมชัดลึกฝึกอาชีพ ปี 2558", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิติพันธ์ หันสมร, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรสภาพมันสำปะหลังที่มีต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิติพันธ์ หันสมร, "ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย