Journal

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรสภาพมันสาปะหลังที่มีต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
2พิเศษ
233-236
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-