Search Result of "ไคโตซาน"

About 581 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณสมบัติเยื่อเลือกผ่านไคโตซานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...