Conference

Article
การตรึงโปรติเอสบนไคโตซานด้วยวิธีการห่อหุ้มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำซอสปรุงรส
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549
Class
ชาติ
Date
26 - 27 ตุลาคม 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ศึกษาการตรึงเอนไซม์โปรติเอสด้วยพอลิเมอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,8 ก.ค. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดชั้นโปรตีนของยางธรรมชาติด้วยโปรติเอส แหล่งทุน :กำลังติดต่อขอทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554,28 ก.ย. 2009 - 27 เม.ย. 2012