ศึกษาการตรึงเอนไซม์โปรติเอสด้วยพอลิเมอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exปาริชาติ กิจส่งเสริมธน, exรัตนา จิรรัตนานนท์, "Protease Immobilization on Chitosan: Covalent Binding VS Entrapment", International Symposium on Contemporary Science of Polymeric Materials, 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2009, Valetta สาธารณรัฐมอลตา
2009 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exMs. Parichart Kitsongsermthon, exDr. Ratana Jiraratananon, "Immobilized Flavourzyme on Chitosan Beads for Seasoning Sauce Production: Covalent Binding VS Entrapment", Contemporary Science of Polymeric Materials (A Symposium in honor of Professor Frank E. Karasz on the occasion of his 75th birthday), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2009, Valletta อื่นๆ สาธารณรัฐมอลตา
Publish Year National Conference 1
2006 exปาริชาติ กิจส่งเสริมธน (นิสิต), inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การตรึงโปรติเอสบนไคโตซานด้วยวิธีการห่อหุ้มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำซอสปรุงรส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย