Conference

อนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักวิตามิน เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
NAC2009 NSTDA Annual Conference
ชาติ
12 - 14 มีนาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินซี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,3 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานการประชุมวิชาการประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเท ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักวิตามิน เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร,12 มี.ค. 2009 - 14 มี.ค. 2009