การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินซี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exJirawutthiwongchai, J, exArpo, K, "Encapsulation of ascorbyl palmitate in chitosan nanoparticles by oil-in-water emulsion and ionic gelation processes", COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 292-297
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "อนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักวิตามิน เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร", NAC2009 NSTDA Annual Conference, 12 - 14 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย