การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exChirachanchai, S, "Silver nanoparticle-loaded chitosan-starch based films: Fabrication and evaluation of tensile, barrier and antimicrobial properties", MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2010, หน้า 891-897
2009 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exสุวบุญ จิรชาญชัย, "Silver nanoparticles dispersing in chitosan solution: Preparation by ?-ray irradiation and their antimicrobial activities", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 115, มีนาคม 2009, หน้า 296-302
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exสุวบุญ จิรชาญชัย, "Silver nanoparticles stabilized in chitosan solution: Preparation by ?-ray irradiation-reduction and utilization in antibacterial film", the 14th Annual European Conference on Micro & Nanoscale Technologies for the Life Sciences, 15 - 17 พฤศจิกายน 2010, Montreux อื่นๆ สมาพันธรัฐสวิส
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, "Antimicrobial activity of silver nanoparticles produced by ?-ray irradiation reduction", the International Conference on Antimicrobial Research (ICAR 2010), 3 - 5 พฤศจิกายน 2010, Valladolid ราชอาณาจักรสเปน