ปริมาณและประสิทธิภาพของไคซินและไคโตซานจากเปลือกปูที่ได้จากอวนจมปู