Search Result of "เบต้าแคโรทีน"

About 146 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันที่มีส่วนผสมของเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลสาหร่ายดูนาลิเอล่า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงปริมาณเบต้าแคโรทีนในกระบวนการแปรรูปฟักทอง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวธรธ อำพล, Imgนายนพพล รัตนจุล

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

Img

งานวิจัย

ผลของการสเตอร์ริไรซ์ต่อสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนจากเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปิยนันท์, Imgนางสาวอรณิชา

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678