Search Result of "เบต้าแคโรทีน"

About 146 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันที่มีส่วนผสมของเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลสาหร่ายดูนาลิเอล่า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงปริมาณเบต้าแคโรทีนในกระบวนการแปรรูปฟักทอง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวธรธ อำพล, Imgนายนพพล รัตนจุล

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำนายปริมาณสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนจากผลฟักข้าวหลังการเก็บเกี่ยว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว อภิญญา ภูมิสายดอน

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนการวิจัย)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678