การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exFadoul, H.E., "Antimicrobial activity of extracts from aquatic algae isolated from salt soil and fresh water in Thailand. International Journal of Research Studies in Biosciences", International Journal of Research Studies in Biosciences, ปีที่ 2, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2014, หน้า 149-154
Publish Year International Conference 1
2014 exThanawat Boontip, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of NaCl Concentration on ?-Carotene Accumulation and Sequencing of Lycopene ?-cyclase Gene in Dunaliella sp. M22", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 exThanawat Boontip, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Expression analysis of Lycopene ?-cyclase gene in Dunaliella sp. M22", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exRamaraj Sathasivam, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Identification and comparison of culture medium for high ?-carotene production by Dunaliellasalina KU11 isolated from salt soil samples collected from Northeastern parts of Thailand", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย