การเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กดูนาลิเอลล่าสำหรับการผลิตเบต้าแคโรทีน

Publish Year International Journal 2
2018 exSathasivam, R, exPongpadung, P, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoytrakul, S , inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Optimizing NaCl and KNO3 Concentrations for High beta-carotene Production in Photobioreactor by Dunaliella salina KU11 Isolated from Saline Soil Sample", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 106-115
2017 exWu Zhe, exWipawee Dejtisakdi, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, exChunhong Ma, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, exRamaraj Sathasivam, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Outdoor cultivation of Dunaliella salina KU 11 using brine and saline lake water with raceway ponds in northeastern Thailand", Biotechnology and Applied Biochemistry, ปีที่ 00, ฉบับที่ 0, เมษายน 2017, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 1
2019 exPiyachat Wungmool, exNattha Rangsi, exNakorn Kumchaiseemak, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Electro-flotation harvesting of microalgae using a combination of electrode types", The Journal of Applied Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 1-11
Publish Year International Conference 2
2019 exPiyachat Wungmool, exNattha Rangsi, exTongchai Hormwantha, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Measurement of the cell density of microalgae by an optical method", 2019 9th International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2019), 21 - 23 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exNakorn Kumchaiseemak, exTongchai Hormwantha, exPiyachat Wungmool, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, exSupaporn Kanjai, exThitima Lertkitthaworn, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Low-cost standalone multi-sensor thermometer for long time measurements", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง ประเทศไทย