Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2525
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Recreation Resources), Colorado State University, สหรัฐอเมริกา, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 11 6 0 0
  2020 การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาแบบวัดความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนพื้นที่คุ้มครอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์อภิมานพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2014 ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 โครงการศึกษาค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของคนในสังคมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 2 0 0
  2009 โครงการศึกษาผลกระทบทางนันทนาการในพื้นที่ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2009 การศึกษาความหลากหลายทางนันทนาการในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 20 16 0 0
  2019 การยกระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติทางบกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 ระบบการสัญจรและผลกระทบภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์ความคงทนของพื้นที่และศักยภาพทรัพยากรเพื่อจำแนกเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 การจัดทำเขตการจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การตอบสนองของผู้มาเยือนต่อค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2017 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวพหางนาคและพื้นที่เชื่อมโยง หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2014 การตรวจสอบและสังเคราะห์งานวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อการพัฒนาแผนงานวิจัยในอนาคต หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์และจัดการร่องรอยทางนิเวศในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์และจัดการร่องรอยทางนิเวศในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 1 0 0
  2011 ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อต่อระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2011 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 5 0 0
  2011 การวิเคราะห์และจำแนกความหลากหลายทางนันทนาการในพื้นที่คุ้มครอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การจัดทำแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะคุกคามแหล่งมรดกโลก: พื้นที่รอบแนวเขตแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2011 พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 โครงการจัดทำต้นฉบับหนังสือ เรื่อง นันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ: องค์ความรู้พื้นฐาน การวางแผน และการจัดการอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการรับรู้และการตอบสนองต่อกฎระเบียบและมาตรการจัดการผู้ใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 การศึกษาการรับรู้สภาพภูมิทัศน์ของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2006 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ แหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2005 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 9 0 0
  2004 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1999 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในเขตและรอบเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิฟอร์ด 0 0 0 0
  1999 การศึกษาความเหมาะสมของกิจกรรมการพักแรมด้วยเต้นท์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ 0 0 0 0
  1998 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในเขตและรอบเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิฟอร์ด 0 0 0 0
  1998 การศีกษาความเหมาะสมของกิจกรรมการพักแรมด้วยเต้นท์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ 0 0 0 0