โครงการศึกษาค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของคนในสังคมไทย

Publish Year International Journal 2
2012 exจตุพร สวัสดี, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการอนุรักษ์นกของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 419-428
2007 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, exเสาวนีย์ สารเนตร, "Wildlife Value Orientations in Thailand: Preliminary Findings", Human Dimensions of Wildlife, ฉบับที่ 12, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 339-345
Publish Year National Journal 2
2011 exศิรดา นัยผ่องศรี, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, "การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 32, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2011, หน้า 13-24
2010 exสุพร พลพันธ์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของชุมชนท้องถิ่นต่อการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29(1):2010, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "Exploring Values and Behaviors Relating to Wildlife of Visitors to National Parks in Thailand", International Conference on Integrating Human Dimensions into Fish and Wildlife Management, 1 - 2 ตุลาคม 2008, Estate Park โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2006 exเสาวนีย์ สารเนตร, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "Conflict between Local Villagers and Elephants (Elephas maximus) at Kuiburi National Park, Thailand", The Third International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, 13 - 19 กันยายน 2006, Rapperswil สมาพันธรัฐสวิส