ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557, 14 - 15 กรกฎาคม 2015, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย