การศีกษาความเหมาะสมของกิจกรรมการพักแรมด้วยเต้นท์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่