การวิเคราะห์ความคงทนของพื้นที่และศักยภาพทรัพยากรเพื่อจำแนกเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง