การวิเคราะห์และจัดการร่องรอยทางนิเวศในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2018 exUsaradee Phumalee, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin National Park", Kasetsart Journal of Social Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, exอุษารดี ภู่มาลี, "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อร่องรอยทางนิเวศของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 585-599
Publish Year National Conference 1
2015 exอมรรัตน์ เรืองสุทธิ์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558, 12 มิถุนายน 2015, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย