การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

Publish Year National Journal 2
2022 exสิรภพ อบแพทย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งจากแหล่งท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำ กรณีศึกษา เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 414-431
2020 exนายพีรวิชญ์ บุญเสริม, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีการท่องเที่ยวและไม่มีการท่องเที่ยวในตำาบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 147-164