การวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย