การวิเคราะห์และจัดการร่องรอยทางนิเวศในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ