การวิเคราะห์อภิมานพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง

Publish Year National Journal 2
2018 exแสงจันทร์ วายทุกข์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชป่าชายเลนของชุมชนคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
2018 exณัฐธิดา เสติ, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, exวันชัย อรุณประภารัตน์, "ความพร้อมและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 12, ฉบับที่ 24, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-12
Publish Year National Conference 2
2017 exแสงจันทร์ วายทุกข์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชนตำบลคลอดตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, exธนกฤต สังข์เฉย, "การวิเคราะห์อภิมานพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย